Aineisto
12.3.2019

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Lataa data
Sukupuolittain
Työ
2022

Työn piirteet

Suurempi luku, enemmän mainittua asiaa. Asteikko 1-5.
Voi vaikuttaa työaikoihinsaKokee työpaineitaTyön hallintaTyön jatkuvuuteen liittyyepävarmuuttaVastauskeskiarvo skaalalla 1-511.522.533.544.5NaisetMiehet

Voi vaikuttaa työaikoihinsa

Pylväsdiagrammista 'Työn piirteet' valitun muuttujan aikasarja
2016201820202022Vastauskeskiarvo skaalalla 1-511.522.533.544.5NaisetMiehet

Työstressi ja väkivalta

Suurempi luku, suurempi osuus kokenut mainittua asiaa. Asteikko 0-100%.
Kokee työstressiä:paljontyöpaineita, vähäntyön hallintaaKokenut väkivalta-tai uhkatilanteitaasiakkaan taholtaKokenut tavaroidenheittelemistäasiakkaan taholtaKokenut henkistäväkivaltaaasiakkaan taholtaKokenut lyömistätai potkimistaasiakkaan taholtaKokenut aseellauhkaamistaasiakkaan taholtaKyllä-vastausten osuus, %0102030405060708090NaisetMiehet

Kokee työstressiä: paljon työpaineita, vähän työn hallintaa

Pylväsdiagrammista 'Työstressi ja väkivalta' valitun muuttujan aikasarja
2016201820202022Kyllä-vastausten osuus, %0102030405060708090NaisetMiehet

Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Tuloksissa esitellään kehitystrendejä työssä, työyhteisöjen toiminnassa, johtamisessa ja työssä jaksamisessa kunta-alalla.

Kuvaus

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Mukana tutkimuksessa on 11 kaupunkia ja n. 90 000 työntekijää. Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Vastausprosentti on ollut kolmessa viimeisimmässä kyselyssä 71–72 prosenttia. Tutkimuksen tuloksia käytetään kunnissa henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän kehittämiseen. Tutkimusaineistoa hyödynnetään laajasti tieteellisessä tutkimuksessa, jossa tutkitaan mm. työolojen ja työssä tapahtuvien muutosten vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä yhteyteen vaikuttavia mekanismeja.

Mitä mittarit esittävät

Aineisto on vuosilta 2016, 2018, 2020 ja 2022 ja se sisältää yli 64 000 vastaajan tiedot poikkileikkauksena vuosittain. Vastaukset on jaettu luokkiin erilaisten kriteerien mukaan (esim. sukupuoli tai esimiesasema). Sivun ylälaidan painikkeista voit vaihtaa luokitteluun käytettävää kriteeriä. Aineisto on karkeistettu niin, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Pienimmissäkin ryhmissä on vähintään 200 vastaajaa.

Jokaisen kysymyksen pistemäärä on joko yksittäisen kysymyksen/väittämän arvo tai keskiarvo useista kysymyksistä, jotka tarkastelevat samaa asiaa hieman eri näkökulmista (summamuuttuja). Lisäksi kysymyksissä esiintyy erilaisia mitta-asteikkoja:

  • Vastausasteikko 1–5, jossa suurempi arvo tarkoittaa enemmän kysymyksen kuvaamaa asiaa. Kysymyksen 'Kokee työnsä mielekkäänä' alkuperäinen asteikko kuitenkin on 1-7. Jotta se voitaisiin esitellä muiden kysymysten joukossa, sen asteikko on muutettu seuraavan kaavan mukaan: 4*(x-1)/6 + 1.
  • Suhteellinen asteikko 0–100, jossa lukema kuvaa niiden vastaajien osuutta kaikista vastaajista, joihin kysymyksen väittämä sopii (prosenttiosuus)

Kukin kuvio sisältää vain vastausasteikoltaan samankaltaisten kysymysten tuloksia.

Tietoaineistoa päivitetään kahden vuoden välein.

Lue lisää

Yhteystiedot

Jenni Ervasti

+358 30 474 2806

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Aineisto
5.3.2021

Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuodelta 2020 koronavaikutusten mukaan

Analyysi
10.4.2019

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Aineisto
22.5.2023

Sairauspoissaolot kunnissa

Työterveyslaitoksen mittaristo esittää kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen kehitystä 2000-luvulla.

Koronavuoden kuormittavuus vaihteli kunta-alalla ammateittain – etätyöhön siirtyneet tyytyväisimpiä

Kunta10-kysely osoittaa, että kunta-alan työntekijät selvisivät koronavuodesta pääosin hyvin. Vaikeasta ajasta huolimatta monilla työelämän osa-alueilla oli nähtävissä myönteistä kehitystä.

Kunta-alan työntekijöiden työmatkatavat koronapandemian aikana sekä työmatkojen aiheuttama ilmastokuorma

Koronapandemia lisäsi merkittävästi etätyötä kunta-alan ammateissa vaikuttaen työmatkatapoihin ja työmatkaliikenteen aiheuttamaan ilmastokuormaan.

Koronapandemian seuraukset kunta-alan töissä

Koronapandemia aiheutti lisääntynyttä stressiä tai kuormitusta useissa ammateissa kunta-alalla.

Analyysi
16.11.2023

Mielenterveys on moniulotteinen työelämäkysymys

Mielen hyvinvointi on työkyvyn kulmakiviä, mutta mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä haaste työelämälle. Työelämätiedosta löydät monipuolista tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

Alateemat

Työmatkat kunta-alalla

Tutkimus selvittää muutoksia työmatkatavoissa ja työmatkojen liikennepäästöissä kunta-alalla vuosina 2020 ja 2022.

Koronapandemia ja muutokset kunta-alan töissä

Tutkimus selvittää koronapandemian seurauksia kunta-alan töissä perustuen vuonna 2022 toteutettuun kyselyyn.