Työuupumusta mittaavat kysymykset perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Työuupumuksen neljä keskeistä oiretta ovat kroonistunut väsymys, henkinen etääntyminen työstä, kognitiivisen toiminnan häiriöt ja tunteiden hallinnan vaikeudet. Työolobarometrissa kysytään, miten usein vastaaja kokee työssään näitä tunteita. Tässä raportoidut tulokset ovat vuosilta 2019 ja 2020.

Naiset kokevat työuupumusta miehiä useammin

Palkansaajaväestössä noin viisi prosenttia miehistä ja kahdeksan prosenttia naisista kokee työuupumusta. Korkeammin koulutetut kokevat työuupumusta useammin kuin matalammin koulutetut. Ikäryhmien väliset erot ovat pieniä.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Työuupumus ja stressin kokemukset työolobarometrissa

Lataa data

Haitallisen stressin kokeminen on työuupumusta yleisempää

Työuupumuksen lisäksi työolobarometrissa kysytään haitallisen stressin kokemisesta. Se määritellään seuraavasti: ”Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi, tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä.” Kyse on haitallisen stressin kokemisesta yleisesti, ei ainoastaan työhön liittyen.

Palkansaajamiehistä joka kymmenes ja palkansaajanaisista 15 prosenttia kokee paljon tai melko paljon haitallista stressiä. Kuten työuupumus, myös haitallisen stressin kokeminen on yleisempää korkeammin koulutetuilla matalammin koulutettuihin verrattuna. Ikäryhmien välillä ei juuri ole eroja.

Miltä trendit näyttävät?

Työolobarometrin tietoja voi vertailla ainoastaan erikseen vuosien 2019 ja 2020 sekä vuosien 2021 ja 2022 välillä. Aikasarjakatkos johtuu tutkimuksen menetelmien muutoksista.

Työuupumuksen ja haitallisen stressin kokemuksissa ei vuosien 2019 ja 2020 välillä juuri tapahtunut muutoksia. Sen sijaan vuosien 2021 ja 2022 aikana työuupumuksen ja haitallisen stressin kokemukset ovat olleet kasvussa.

Muissakin tutkimuksissa näkyy työn henkisen kuormittavuuden kasvu viime vuosina. Tilastokeskuksen vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan väsymyksen, haluttomuuden ja tarmottomuuden tunteet lisääntyivät palkansaajilla korona-aikana vuoteen 2018 verrattuna. Aiempaa useampi myös koki itsensä haluttomaksi ja henkisesti väsyneeksi töihin lähtiessään tai etätöitä aloittaessaan.

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksessa näkyy työuupumuksen lievä kasvu ja työkyvyn heikentyminen kesän 2021 ja talven 2022 välillä.

Työhyvinvoinnin tukemiselle on tarvetta

Työuupumuksen ja haitallisen stressin hallinnassa työn psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät ovat keskeisiä. Kuormitus voi liittyä esimerkiksi työn sisältöön, töiden organisointiin, työjärjestelyihin tai työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja esihenkilötyön toimivuuteen.