Analyysisivut tarjoavat asiantuntijoiden kirjoittamia näkökulmia työelämän eri aiheisiin

Usein ne liittyvät johonkin aineistosivuun, jolloin analyysi tarjoaa käyttäjälle asiantuntijan tulkitseman näkökulman aineistoista tehtäviin havaintoihin. Tällaiset aineisto- ja analyysisivut on linkitetty palvelussa keskenään. Analyysi voi esiintyä palvelussa myös itsenäisenä kokonaisuutena. 

Analyysi
16.11.2023

Mielenterveys on moniulotteinen työelämäkysymys

Mielen hyvinvointi on työkyvyn kulmakiviä, mutta mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä haaste työelämälle. Työelämätiedosta löydät monipuolista tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

Alateemat
Analyysi
9.10.2023

Työsuojeluvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että työ Suomessa on tervettä, turvallista ja reilua

Työsuojeluvalvonnan toimintaa suorittavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja sitä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Alateemat

Työtä välittävien alustayritysten listaus on nyt kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä

Listaus ja luokittelu Suomessa käytössä olevista työtä välittävistä alustayrityksistä.

Kunta-alan työntekijöiden työmatkatavat koronapandemian aikana sekä työmatkojen aiheuttama ilmastokuorma

Koronapandemia lisäsi merkittävästi etätyötä kunta-alan ammateissa vaikuttaen työmatkatapoihin ja työmatkaliikenteen aiheuttamaan ilmastokuormaan.

Koronapandemian seuraukset kunta-alan töissä

Koronapandemia aiheutti lisääntynyttä stressiä tai kuormitusta useissa ammateissa kunta-alalla.

Työolobarometri mittaa palkansaajien kokemaa työuupumusta

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissa on selvitetty työuupumuksen kokemuksia vuodesta 2019 lähtien.

Palkansaajien kokemuksia kestävyysosaamisen kehittämisestä työpaikoilla

Vihreä siirtymä ja ilmastonmuutos tuovat uusia osaamistarpeita työelämään

Yksityisten palvelualojen työ muutoksessa

Yksityisten palvelualojen työvoiman turvaaminen edellyttää nykyisten työntekijöiden hyvinvoinnin ja osaamisen varmistamista sekä uusien työntekijöiden rekrytointia ja perehdytystä.

Analyysi
4.4.2023

Mielenterveyden toimijahahmot

Mitä jos mielen hyvinvointia rakennettaisiin uudestaan? -haastattelututkimuksessa luotiin uusi lähestymistapa työssä käyvien nuorten aikuisten mielenterveyden ymmärtämiseksi osana työelämää ja muuttuvaa toimintakulttuuria.

Alateemat
Analyysi
15.2.2023

Työturvallisuuden hallinnassa eroja ja yhtäläisyyksiä digivälitteisessä ja ei-digivälitteisessä työpaikan ulkopuolisessa työssä

Työpaikan ulkopuolisessa työssä säännöllinen yhteydenpito keskeinen keino tukea henkilöstön työtuvallisuutta ja työhyvinvointia

Analyysi
20.12.2022

Työterveyshuollon rahoitus ja kustannukset

Työnantajat ja työntekijät maksavat 99,4 % työterveyshuollon kustannuksista

Miten voit? -testin vastaajien työhyvinvointikokemukset vaihtelevat toimialoittain

Työhyvinvointikokemukset, kuten työn imu, työuupumusoireilu, työhön tylsistyminen ja työriippuvuus, vaihtelevat jonkin verran toimialoittain.

Analyysi
24.8.2022

Mielenterveysdiagnoosin ennakointikartta – taustaa karttaan ja sen tulkintaan

Mielenterveysdiagnoosia ennustavat ennen kaikkea ikä, sukupuoli, surumieliset ajatukset, voimakkaat stressin kokemukset ja toistuvat väsymyksen tunteet pitkin päivää.

Alateemat

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin tukevat ikääntyvien vuorotyöntekijöiden työhyvinvointia SOTE-sektorilla

Erityisesti vuorotyössä ikääntyminen heikentää unen laatua, ja ikääntyneillä myös erilaiset sairaudet alkavat yleistyä lisäten palautumisen tarvetta vaativissa työvuoroissa. Työterveyslaitos suosittelee ikääntyneille nykyistä parempia mahdollisuuksia yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen.

Analyysi
25.4.2022

Meluvamma on edelleen työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä on ollut pitkään laskusuuntainen. Yleisin työikäisten vahvistettu ammattitauti on edelleen meluvamma. Ammattitauteja todetaan erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja maatalouden toimialoilla.

Analyysi
24.3.2022

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia työturvallisuuteen tunnistettu vielä vähän

Noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta

Analyysi
1.2.2022

Monilla teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla altistuttiin korkeille pöly- ja raskasmetallipitoisuuksille sekä muille kemiallisille tekijöille 2016-2019

Työterveyslaitoksen vuosina 2016-2019 tekemissä ilmamittauksissa ja biomonitoroinneissa havaittiin suurilla ja keskisuurilla teollisilla ja tuotannollisilla työpaikoilla korkeita pitoisuuksia erityyppisiä pölyjä ja joitakin raskasmetalleja.

Alateemat
Analyysi
13.1.2022

Alakohtaiset erot ja yhtäläisyydet lyhyitä sairauspoissaoloja tutkittaessa

Pitkiä sairauspoissaoloja on tutkittu paljon, mutta lyhyistä sairauspoissaoloista löytyy vähän tutkimustietoa huolimatta siitä, että lyhyiden sairauspoissaolojen vaikutukset arjen sujuvuuteen, työssäjaksamiseen ja kustannuksiin ovat merkittävät.

Analyysi
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä on noussut vuosina 2010–2019

Nousu selittyy pääasiassa Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden työntekijämäärien lisääntymisellä. Asbestille altistuneiksi ilmoitettujen määrä lähes kolminkertaistui tarkastelujaksolla.

Analyysi
15.9.2021

Sote-alan sijaiset vakaana työvoimareservinä poikkeusaikoina

Sote-sijaisten lyhyet sairauspoissaolot ovat vuosina 2017-2019 vakiintuneet 3–5 %:n tasolle. Vuosi 2020 osoittautui poikkeukselliseksi, jolloin sijaisten lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli korkeampi kuin vakinaisten työntekijöiden.

Aivotyö kuormittaa ja innostaa joka alalla

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Myös monet perinteisesti fyysiset työtehtävät muokkautuvat digiajan olosuhteissa kognitiiviseen suuntaan.

Analyysi
8.6.2021

Ensimmäisen koronavuoden sairauspoissaoloissa on kunta-alalla huomattavia eroja ammattiryhmien välillä

Vuonna 2020 kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 16,7 päivää poissa töistä oman sairauden takia.

Analyysi
19.4.2021

Työelämässä altistutaan edelleen ammattitaudin aiheuttajille

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä jatkaa vähenemistään. Tapausten lasku selittyy erityisesti meluvammojen ja asbestisairauksien lukumäärän vähentymisellä. Monissa työtehtävissä altistutaan kuitenkin edelleen ammattitaudin aiheuttajille.

Koronavuoden kuormittavuus vaihteli kunta-alalla ammateittain – etätyöhön siirtyneet tyytyväisimpiä

Kunta10-kysely osoittaa, että kunta-alan työntekijät selvisivät koronavuodesta pääosin hyvin. Vaikeasta ajasta huolimatta monilla työelämän osa-alueilla oli nähtävissä myönteistä kehitystä.

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.

Analyysi
9.12.2020

Työsuojelu hyvin vaihtelevasti mukana koronatilanteen hallinnassa

Viestintä, valppaana olo ja välittäminen ovat keskiössä koronatilanteen hallinnassa. Tämä käy ilmi työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatun Työsuojelupaneeliin avovastauksista.

Analyysi
20.10.2020

Meluvamma on edelleen yleisin vahvistettu ammattitauti

Noin joka neljäs vahvistetuista ammattitautitapauksista todetaan työuran jälkeen

Valmentava johtaminen saa kiitosta sote-alalla

Sote-alalla esihenkilöt saavat positiivista palautetta johtamisestaan. Valtaosa työntekijöistä pitää esihenkilön johtamistapaa oikeudenmukaisena ja valmentavana.

Alateemat

Arvioinnilla saavutetaan vaikuttavampaa toimeenpanoa

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen monialaisten palveluiden toimeenpanon kehittäminen edellyttää laaja-alaista vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia

Alateemat

Työkyvyttömyys­eläkkeet ja työn kuormitustekijät

Vertaile polvi- ja lonkkanivelrikon aiheuttamia työkyvyttömyyseläkkeitä ammateittain

Palautumisen kannalta liian lyhyitä työvuorovälejä vähennettävä

Helsingin kaupunki esimerkkinä palautumista edistävästä työvuorosuunnittelusta

Analyysi
10.4.2019

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Kykyviisari kertoo vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvystä

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan

Analyysi
12.3.2019

Työtapaturmat - visiona nolla tapaturmaa

Työtapaturmat - visiona nolla tapaturmaa

Alateemat
Analyysi
12.3.2019

Ammattitauteja todetaan yli 1500 tapausta vuodessa

Vahvistettujen ammattitautien lukumäärä on laskenut noin neljänneksen vuosien 2011–2015 aikana