Aineisto
12.10.2022

Työterveyslaitoksen Miten voit? ‑työhyvinvointitesti kertoo työhyvinvoinnista monipuolisesti

Miten voit?

Lataa data

Kuvaus

Tämä aineisto on kerätty Työterveyslaitoksen Miten voit? -työhyvinvointitestillä. Vapaasti saatavilla oleva itsearviointitesti kuuluu Työelämän mielenterveysohjelmassa kehitettyyn Mielenterveyden tuen työkalupakkiin. Toukokuussa 2021 julkaistun itsearviointitestin avulla vastaaja voi arvioida työhyvinvointinsa eli tarkemmin ottaen työtyytyväisyyden, työn imun, työuupumuksen, työssä tylsistymisen ja työriippuvuuden sekä työkyvyn tason. Voit myös itse vastata testiin ja saada henkilökohtaisen palautteen vastaustesi pohjalta.

Mitä mittarit esittävät

Testissä käytetään tutkimuksessa vakiintuneita työhyvinvoinnin mittareita. Mittarit esitellään tarkemmin testin kotisivulla. Työhyvinvointikokemusten yleisyys -kuvaajassa esitetään tuloksia liittyen edellä mainittuun kuuteen työhyvinvointikokemukseen. Kuvaajaa tarkastelemalla voi saada selville esimerkiksi, kuinka monta prosenttia vastaajista on arvioinut työtyytyväisyytensä korkeaksi tai työssä tylsistymisensä lieväksi.

Eri väreillä esitetyt tasot, kuten matala tai keskiverto, perustuvat raja-arvoineen Työterveyslaitoksen Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -hankkeessa kerättyyn aineistoon, joka edustaa suomalaista työikäistä väestöä.

Voit verrata tiettyä vastaajaryhmää kaikkiin vastaajiin suodattamalla eli valitsemalla mukaan vertailuun vastaajaryhmiä iän, sukupuolen, toimialan, koulutuksen, työmuodon tai aseman perusteella. Voit valita useita eri ryhmiä samaan kuvaajaan Shift-näppäintä käyttämällä. Väriltään tummansininen ryhmä/palkki on valittuna kuvaajaan. Esimerkiksi, jos valitset sukupuoleksi naisen ja ikäryhmäksi 51–68 vuotta, saat selville, kuinka monta prosenttia yli 50 vuotiaista naisista kokee työn imunsa korkeaksi ja miten tulos eroaa kaikista vastaajista.

Suodatuksen jälkeen Työhyvinvointikokemusten yleisyys -kuvaaja päivittyy ja tällöin siinä näkyy samanaikaisesti kapeana palkkina kaikkien vastaajien tulos sekä leveänä palkkina valitsemiesi vastaajaryhmien tulos vastaajamäärineen.

Lopuksi

Tuloksia tulkitessa on hyvä huomioida, että aineisto on kerätty anonyymillä itsearviointitestillä. Samat vastaajat ovat voineet vastata esimerkiksi useita kertoja. On myös mahdollista, että testiä käytetään tilanteissa, joissa oma työhyvinvointi kiinnostaa sen vuoksi, että oma jaksaminen on koetuksella. Tämä näkyykin tuloksissa eli testin tulokset eivät olet täysin linjassa aikaisemman tutkimustiedon kanssa. Esimerkiksi tämän aineiston vastaajat raportoivat useammin työuupumusoireita kuin väestötutkimuksessa.

Aineisto ei siis ole edustava otos suomalaisista tai tietyllä aloilla työskentelevistä. Aineistoa tullaan päivittämään säännöllisesti. Tietosuojasyistä aineistosta on esitetty 80 %:n satunnaisotos.

Tähän Työelämätieto-palvelun datasivuun liittyy myös analyysisivu: Miten voit? -testin vastaajien työhyvinvointikokemukset vaihtelevat toimialoittain.

Yhteystiedot

Jari Hakanen

+358 30 474 2453

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Miten voit? -testin vastaajien työhyvinvointikokemukset vaihtelevat toimialoittain

Työhyvinvointikokemukset, kuten työn imu, työuupumusoireilu, työhön tylsistyminen ja työriippuvuus, vaihtelevat jonkin verran toimialoittain.

Analyysi
16.11.2023

Mielenterveys on moniulotteinen työelämäkysymys

Mielen hyvinvointi on työkyvyn kulmakiviä, mutta mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä haaste työelämälle. Työelämätiedosta löydät monipuolista tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

Alateemat