Aineisto
16.1.2020
Alateemat

Työkyvyn ennuste

Työkyvyn ennuste

01000.2%

Työkyvyttömyysriski seuraavan 10 vuoden kuluessa

Mikä on ikäsi?
Millainen on terveydentilasi?
Kuinka monta yli 9 päivän pituista sairauspoissaoloa sinulla on ollut viimeisen 12 kk aikana?
Mikä on ammattiasemasi?
Kuinka monta kroonista sairautta sinulla on?
Kuinka usein sinulla on viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana ollut nukahtamisvaikeuksia?
Mikä on painoindeksisi? Painoindeksi on painosi kiloina jaettuna pituutesi metreinä toiseen potenssiin esim. 80kg : (1,75 x 1,75)
Tupakoitko?

Työkyvyn ennuste kertoo, kuinka suuri riski työntekijällä on menettää työkyky seuraavan 10 vuoden sisällä. Ennusteella voi myös kokeilla, millä lailla työolojen tai elintapojen muutokset vaikuttaisivat tuleviin terveisiin työvuosiin.

Kuvaus

Työkyvyn ennustemalli perustuu laajoihin tutkimuksiin työstä ja työntekijöiden terveydestä. Aineisto sisältää kaksi suomalaista kunta-alan henkilöstön seurantatutkimusta, Kunta10:n ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen. Lisäksi mallin validoinnissa on käytetty Terveys, hyvinvointi ja ihmissuhteet -seurantatutkimusta (HeSSup) sekä laajoja eurooppalaisia IPD-Work-monikohortteja. Aineistot käsittävät noin 200 000 työntekijän seurantaa 10 vuoden ajalta. Tämä mahdollistaa työolojen ja elintapojen yhteyksien määrittämisen suhteessa terveyteen.

Riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana ennustetaan seuraavista tekijöistä: ikä, itse arvioitu terveys, edellisen vuoden yli yhdeksän päivän sairauslomien määrä, ammattiasema, kroonisten tautien määrä, univaikeudet, painoindeksi ja tupakointi. Mallissa kroonisia sairauksia ovat astma, sydäninfarkti, angina pectoris, aivoverenkierron sairaus, migreeni, masennus ja diabetes. Mallin algoritmi perustuu näiden muuttujien tilastolliseen merkitykseen työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista selittävinä tekijöinä. Tämän uuden ja perusteellisesti testatun ennustemallin erottelukyky vastaa tarkkuudessa aiemmin kehitettyjä sydäntautiriskiä ennustavia malleja.

Mitä mittarit esittävät

Malli ennustaa yksilön riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavan 10 vuoden kuluessa. Riski ilmaistaan todennäköisyyttä kuvaavana prosenttilukuna. Riskin laskenta perustuu kahdeksaan vastaajan taustaa, terveydentilaa, koettua hyvinvointia sekä terveyskäyttäytymistä koskevaan kysymykseen. Työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen riskin lisäksi malli antaa yksittäisten tekijöiden osalta tietoa siitä, miten nämä vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen riskiin. Esimerkiksi tupakoimattomuus alentaa riskiä tupakoiviin verrattuna. Selkein vaikutus on itsearvioidulla terveydentilalla.

Lue lisää

Yhteystiedot

Mika Kivimäki

+358 50 448 9300

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.