Aineisto
16.5.2019

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Lataa data
Työajan pituus
Kaikki
Kaikki
Kaikki
Kaikki

Pystyakseli kuvaa kuormitustason yleisyyttä työntekijöillä keskimäärin. Huomaa, että pystyakselin alkuosa ei välttämättä ole näkyvissä. Vanhimman ikäryhmän (65–74) pienuuden takia sitä ei ole mahdollista tarkastella sukupuolittain suodatettuna.

Työajan pituus
Vuosi200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Yleisyys keskimäärin, %50556065707580859095100Viikkotyöaika: eri pituisten kalenteriviikkojen osuus40 h tai alle>40–48 h>48–55 hyli 55 h
Vuosi200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022Yleisyys keskimäärin, %50556065707580859095100Työvuoron pituus: eri pituisten työvuorojen osuus4–9 h>9–12 h>12–14 hyli 14 h

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle.

KUVAUS

Työajat sosiaali- ja terveysalalla -aineisto kuvaa työaikoihin (työaikojen pituus, yötyö, palautuminen, vapaapäivät, vaikutusmahdollisuudet työaikoihin) sekä sairauspoissaoloihin liittyviä muutoksia Sote-sektorilla kalenterivuoden, työantajasektorin, työaikamuodon, sukupuolen ja iän mukaan.

Esitettävä aineisto perustuu Työterveyslaitoksen pitkäaikaiseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön noin 20 sosiaali- ja terveysalan organisaation kanssa. Tutkimusyhteistyön kautta Työterveyslaitoksella on yli 300 000 hengen päivittäiset työaikatiedot sisältävä tietokanta vuodesta 2008 alkaen. Vuositasolla päivittäistä työaikadataa on noin 90 000 hengeltä viime vuosilta kattaen kaikki julkisen sektorin yliopistolliset sairaanhoitopiirit ja suurimmat kaupungit. Tietosuojasyistä aineistosta on esitetty 90 %:n satunnaisotos.

Työaikatiedot perustuvat Titania®-vuorosuunnitteluohjelmistolla tehtyihin toteutuneisiin työvuorolistoihin sosiaali- ja terveysalalta.

Aineistoa voi hyödyntää seurattaessa pitkän aikavälin muutoksia ja kehittämistarpeita Suomen Sote-sektorin työajoissa työhyvinvoinnin tukemiseksi. Suurin osa Sote-sektoria pyrkii noudattamaan Työterveyslaitoksen tutkimuksiin perustuvia suosituksia työaikojen kuormittavuuden arvioinnissa ns. Työaikojen liikennevalomallin avulla, jota hyödynnetään myös Sote-sektorin vuorosuunnitteluohjelmistojen osana. Täten kertyvä aineisto kertoo myös Työterveyslaitoksen työaikoihin liittyvien suositusten toteutumisesta Suomessa.

Organisaatiot ovat saaneet aineistoon liittyen jo niiden omat palautteet kehittämistyönsä perustaksi. Työterveyslaitos hyödyntää aineistoa tutkimuksessa.

MITÄ MITTARIT ESITTÄVÄT

Päivittäisten työaikatietojen avulla datasta on laskettu jokaisen vuoden osalta Työterveyslaitoksen Työaikojen liikennevalo -suositusten mukaiset työaikojen piirteiden prosenttiosuudet työaikojen pituudesta, yötyöstä, palautumisesta, vapaapäivistä ja työaikoihin liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista.

Aineiston mittarit kuvaavat työaikapiirteiden kuormittavuuteen liittyviä prosenttiosuuksia vuositasolla. Aineisto on rajattu organisaatioihin, joista on tietoja vähintään 8 kuukaudelta vuodessa, ja henkilöihin, joilta löytyy tietoja vähintään 30 päivältä eri vuosina. Eri väreillä esitetyt työaikojen kuormittavuustasot vastaavat Työterveyslaitoksen tutkimuksiin perustuvia suosituksia, joissa vihreä väri viittaa hyväksyttävään kuormitukseen (”kunnossa”), keltainen väri kohonneeseen kuormitukseen, oranssi väri ylikuormitukseen, ja punainen väri voimakkaaseen ylikuormitukseen, joka tulisi korjata.

Sairauspoissaoloihin liittyvissä muuttujissa värit ovat erilaiset, koska sairauspoissaolojen määrään ei liity vastaavia suositustasoja kuin työaikojen piirteisiin. Sairauspoissaoloja ei siksi voida suoraan arvioida työaikapiirteiden liikennevalomallilla muiden muuttujien tapaan.

Lue lisää

Yhteystiedot

Mikko Härmä

+358 30 474 2729

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Analyysi
19.12.2023

Uudistetun työaikalain ja koronapandemian vaikutukset sote-alan työaikoihin

Työaikalakia uudistettiin vuoden 2020 alussa. Koronapandemialla ja siihen liittyvillä poikkeusoloilla oli valtava vaikutus sote-alan työhön. Kuinka sote-alan työajat muuttuivat vuosina 2019–2021?

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin tukevat ikääntyvien vuorotyöntekijöiden työhyvinvointia SOTE-sektorilla

Erityisesti vuorotyössä ikääntyminen heikentää unen laatua, ja ikääntyneillä myös erilaiset sairaudet alkavat yleistyä lisäten palautumisen tarvetta vaativissa työvuoroissa. Työterveyslaitos suosittelee ikääntyneille nykyistä parempia mahdollisuuksia yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen.

Palautumisen kannalta liian lyhyitä työvuorovälejä vähennettävä

Helsingin kaupunki esimerkkinä palautumista edistävästä työvuorosuunnittelusta