Aineistosivuilla esitetään työelämätietoa visualisoidussa ja interaktiivisessa muodossa

Tieto voi perustua tilastoihin, rekisteriaineistoihin, kyselyaineistoihin, tutkimustulosaineistoihin tai laskukaavoihin. Aineistosivut tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden kokeilla erilaisia suodattimia tai ladata omalle koneelleen kuvia ja aineistoja. Aineistosivuun voi olla linkitetty sitä käsittelevä asiantuntijan kirjoittama analyysi. 

Aineisto
18.10.2023

FINJEM (Finnish job-exposure matrix) -työaltistematriisi vuosille 1945-2015

FINJEM-työaltistematriisi kertoo ammattikohtaisia arvioita altistuneiden määrästä ja altistumistasoista. Yleisimmille työssä esiintyville kemiallisille ja fysikaalisille altisteille on esitetty arvioita eri aikajaksoille

Aineisto
9.10.2023

Työsuojeluvalvonnan valvontatiedot

Työsuojeluviranomaisen Vera-valvontatietojärjestelmästä koottu aineisto sisältää tietoa Suomessa vuosina 2017-2022 tehdyistä työsuojelutarkastuksista sekä niissä tarkastetuista asioista.

Alateemat
Aineisto
21.9.2023

Työpaikkatapaturmat

Työpaikkatapaturmien jakautuminen vuosina 2014 - 2021

Työmatkat kunta-alalla

Tutkimus selvittää muutoksia työmatkatavoissa ja työmatkojen liikennepäästöissä kunta-alalla vuosina 2020 ja 2022.

Koronapandemia ja muutokset kunta-alan töissä

Tutkimus selvittää koronapandemian seurauksia kunta-alan töissä perustuen vuonna 2022 toteutettuun kyselyyn.

Työolobarometrin työuupumustiedot

Työolobarometrissa kysytään, miten usein vastaaja kokee työssään työuupumukseen liittyviä tunteita tai haitallista stressiä.

Ilmastonmuutos ja työ - Kyselytiedonkeruu palkansaajille

Työntekijöiden kokemuksia työpaikkojen kestävyysteoista selvitettiin ensimmäistä kertaa

Aineisto
22.5.2023

Sairauspoissaolot kunnissa

Työterveyslaitoksen mittaristo esittää kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen kehitystä 2000-luvulla.

Palvelualojen työntekijöiden työhyvinvointi ja osaaminen

Kysely päivittää tilannekuvan yksityisten palvelualojen työntekijöiden työstä, työhyvinvoinnista ja osaamisesta 2020-luvun alussa.

Työn imu

Työn imu -testillä voidaan kartoittaa vastaajan kokemaa työn imua yhdeksään kysymykseen perustuen ja antaa hänelle vertailuryhmän tuloksiin perustuva palaute.

Aineisto
15.2.2023

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Kysely kertoo työpaikkojen ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työsuojelun näkökulmasta.

Alateemat
Aineisto
15.2.2023

Työsuojelu ja työpaikan ulkopuolinen työ

Yli puolet työpaikoista sopinut pelisäännöistä työpaikan ulkopuolisessa työssä

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Sote-alalla johtaminen koetaan valmentavaksi. Tarkastele Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia johtamisen ja esihenkilötyön osalta.

Alateemat

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018, 2020 ja 2022

Aineisto
20.12.2022

Työterveyshuollon kustannukset ja kattavuus

Aikasarja kattaa yli 50 vuoden ajanjakson

Työterveyslaitoksen Miten voit? ‑työhyvinvointitesti kertoo työhyvinvoinnista monipuolisesti

Miten toimiala, sukupuoli, ikä, koulutustaso, työmuoto tai asema ovat yhteydessä työn imuun, työtyytyväisyyteen, työssä tylsistymiseen, työriippuvuuteen, työuupumukseen tai työkykyyn? Tarkastele Miten voit? -työhyvinvointitestin aineistoihin perustuvia tuloksia.

Työn fyysiset kuormitustekijät

Vertaile kuormitustekijöitä ammateittain

Työn psykososiaaliset tekijät

Miten ammateissa altistutaan psykososiaalisille tekijöille?

Aineisto
24.8.2022

Mielenterveysdiagnoosia ennustavat tekijät

Mitkä tekijät ennakoivat mielenterveyteen liittyvää diagnoosia työväestössä? Tarkastele työterveyshuollon aineistoihin perustuvia tutkimustuloksia.

Alateemat

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle.

Aineisto
25.4.2022

Työikäisten vahvistetut ammattitaudit

Mitkä eri tekijät vaikuttavat ammattitautien esiintyvyyteen? Miten eri tautien ilmentymät jakautuvat alueellisesti? Työterveyslaitoksen tilasto tarjoaa mielenkiintoisen näkymän aiheeseen.

Aineisto
24.3.2022

Työsuojelu ja ilmastonmuutos

Vuoden 2021 Työsuojelupaneelin mukaan noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta

Aineisto
1.2.2022

Työympäristön altistumismittaukset

Työterveyslaitos selvittää työntekijöiden altistumista biomonitoroinnin avulla sekä mittaamalla ilman epäpuhtauksia suomalaisilla työpaikoilla.

Alateemat
Aineisto
13.1.2022

Lyhyet sairauspoissaolot eri aloilla

Hengityselinsairaudet ovat kaikilla kuudella tarkastellulla alalla yleisin lyhyen sairauspoissaolon syy. Tarkastele ja vertaile vaikka toiseksi ja kolmanneksi yleisimpiä, eri alojen lyhyiden poissaolojen syitä sekä niiden ajoittumista vuosi- ja viikkotasolla.

Aineisto
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä

Tutustu Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin aineistoihin vuosilta 2010-2019.

Aineisto
15.9.2021

Sote-alan sijaisten lyhyet sairauspoissaolot

Sote-sijaisten lyhyet sairauspoissaolot ovat vuosina 2017-2019 vakiintuneet 3–5 %:n tasolle. Vuosi 2020 osoittautui poikkeukselliseksi, jolloin sijaisten lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli korkeampi kuin vakinaisten työntekijöiden.

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Aivotyökyselyllä selvitetään tiedolla työskentelyn erilaisten tehtävien ja tilanteiden yleisyyttä, kuormittavuutta ja innostavuutta työssä.

Aineisto
5.3.2021

Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuodelta 2020 koronavaikutusten mukaan

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuusbarometri kertoo henkilöstöalan ammattilaisten monimuotoisuusnäkemyksistä.

Aineisto
9.12.2020

Työsuojelutoiminta koronatilanteessa

Työsuojelupaneeli kertoo, miten korona on vaikuttanut työpaikalla ja miten tilanteen hallinnassa on onnistuttu.

Aineisto
26.5.2020

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Vertaile raskaan työn ja sairauspoissaolojen yhteyttä eri ammateissa

Työ- ja toimintakyvyn kokemukset

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-palvelu tuottaa vertailutietoa suomalaisten työikäisten työ- ja toimintakyvyn tilanteesta.

Työkyvyn ennuste

Työkyvyn ennuste paljastaa työkyvyttömyyden riskin

Alateemat