Aineisto
18.10.2023

FINJEM (Finnish job-exposure matrix) -työaltistematriisi vuosille 1945-2015

FINJEM

Lataa data
FINJEM-matriisia on käytetty usein rekisteritutkimuksissa altistumisen arviointivälineenä. Sen avulla voidaan myös tunnistaa haitallisen korkeiden altistumisten esiintyminen eri ammattiryhmissä, mikä auttaa hallintatoimien kohdentamisessa. FINJEM-tietoa hyödynnetään myös Suomen työolojen seurannassa, riskinarvioinnissa ja altistumisen tietopankkina. FINJEM-tieto on ammattiryhmäkohtaista, eikä sitä voi soveltaa yksittäisen työntekijän tai yrityksen altistumisen arviointiin.

Kuvaus

FINJEM-työaltistematriisi (Finnish job-exposure matrix) on Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden usean vuosikymmenen aikana kehittämä altistumistietokanta.

Tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen keräämään dataan, joita useat Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat käyttäneet arvioidessaan altistumista. Matriisissa on ammattiryhmittäisiä arviota altistumisen esiintymisen yleisyydestä ja altistumistasoista. Lähtötietoina on käytetty myös Tilastokeskuksen ilmoittamia vuosikohtaisia työntekijämääriä, joiden avulla on laskettu altistuneiden lukumääräarvioita eri altisteille ja altistumistasoille.

Mitä mittarit esittävät

Mittaristosta voi valita tietoja altisteryhmän (kemialliset tai fysikaaliset altisteet), ammatin tai yksittäisen altisteen mukaan. Arvioita on tehty eri pituisille aikajaksoille vuosien 1945–2015 välillä. Altistumisarvioita on saatavilla 50 kemialliselle ja kymmenelle fysikaaliselle altisteelle. Kaikille altisteille ei ole tehty arvioita jokaiselle aikajaksolle.

Mittaristo kertoo yleisimmät altistavat ammatit ja altisteet valitulla aikajaksolla sekä altistuneiden kokonaismäärän. Mittaristosta näkyy myös altistuneiden jaottelu eri altistumistasoille. Altistumistason jaottelua ei ole esitetty, jos altisteelle ei ole saatavissa työhygieenistä raja-arvoa, ohjeraja-arvoa tai muuta vertailuarvoa, johon altistumistasoja voidaan verrata. Mittaristossa merkintä OEL (Occupational exposure limit) kattaa sekä työhygieeniset raja-arvot, ohjeraja-arvot sekä muut vertailuarvot.

Käytetty ammattiluokitus on Tilastokeskuksen vuoden 1980 väestönlaskentaan perustuva luokitus, ja se noudattelee kansainvälistä ISCO-58 ammattiluokitusta. Myöhemmin Työterveyslaitoksessa on kehitetty erillinen Tilastokeskuksen Ammattiluokituksen 2001 mukainen FINJEM-altistumismatriisi vuosille 1995–2009 (FISCO88-FINJEM). Tutkimuskäyttöön soveltuvat matriisit ovat pyynnöstä saatavilla (yhteystiedot alla).

Lue lisää

Yhteystiedot

Sanni Uuksulainen

+358 46 850 5123

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Työn fyysiset kuormitustekijät

Vertaile kuormitustekijöitä ammateittain

Työn psykososiaaliset tekijät

Miten ammateissa altistutaan psykososiaalisille tekijöille?

Aineisto
1.2.2022

Työympäristön altistumismittaukset

Työterveyslaitos selvittää työntekijöiden altistumista biomonitoroinnin avulla sekä mittaamalla ilman epäpuhtauksia suomalaisilla työpaikoilla.

Alateemat
Aineisto
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä

Tutustu Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin aineistoihin vuosilta 2010-2019.